Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydłużenie zasiłku stałego w związku z COVID-19.

Zgodnie z art. 15h ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.):

4. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

5. Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.

Przekładając przepis na stan faktyczny - podopieczna ośrodka miała zasiłek stały i orzeczenie ważne do 29 lutego 2020 r. Z uwagi na upływ czasu, na jaki orzeczenie zostało wydane - aktualnie nie ma w obrocie decyzji o zasiłku stałym względem tej podopiecznej.

1. Mając na uwadze ww. ust. 4 - ośrodek ma przyjąć, że to orzeczenie utrzymało ważność.

Czy w takim wypadku:

a) Ośrodek powinien z urzędu wszcząć postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji o zasiłku stałym, która już wygasła?

b) Ośrodek powinien z urzędu wszcząć postępowanie w przedmiocie przyznania zasiłku stałego od nowa (to jest od 1 marca 2020 r.), ponieważ nie można zmienić decyzji, która już wygasła?

2. Jak ustalić okres przyznania zasiłku stałego?

Czy sformułowanie "na okres od 1 marca 2020 r. do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności" - jest poprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?