Czy wystarczy podpisać porozumienie między kierownikiem GOPS, a kierownikiem CIS, czy porozumienie ma być zawarte na podstawie uchwały rady gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeden z mieszkańców naszej gminy chce zostać uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej CIS w innej gminie zlokalizowanej dodatkowo w innym województwie. Do obowiązków naszego OPS należałoby przeprowadzenie wywiadu z potencjalnym uczestnikiem oraz opłacanie składki zdrowotnej za tę osobę. Kierownik CIS twierdzi, iż wystarczy zawarcie porozumienia między kierownikiem GOPS, a kierownikiem CIS, ja jednak mam wątpliwości, czy nie musi być ono poprzedzone uchwałą, którą należy później opublikować.

Biorąc pod uwagę art. 12 ust. 5 ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz zapisy zawarte w komentarzu do ww. ustawy, cytuję: "Ustawa ustanawia zasadę pierwszeństwa osób zamieszkałych w gminach, na terenie których zostało utworzone Centrum w skierowaniu do tego typu placówki. Jeśli chodzi o możliwość uczestnictwa w CIS osób zamieszkałych poza gminą, w której ma ono siedzibę, ustawa dopuszcza dwa przypadki. Po pierwsze, jak wynika z art. 15 ust. 5 pkt 1 w przypadku zawarcia porozumienia między gminami o kierowaniu osób do Centrum, określającego zasady finansowania kosztów uczestnictwa kierowanych tam osób. (...) Porozumienie to zawierane jest zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), na podstawie uchwały rady gminy. Porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego należy ogłaszać, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym."

Czy rzeczywiście wystarczy podpisać porozumienie między kierownikiem GOPS, a kierownikiem CIS, czy porozumienie ma być zawarte na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX