Nowość Czy wystąpić do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej zasiłek stały oraz wydać decyzję o nienależnie pobranym zasiłku stałym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X pobierał zasiłek stały (w rodzinie) od 2020, w grudniu 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał informację, że pan podjął zatrudnienie na 1/8 etatu od stycznia 2021 do grudnia 2022, o czym nie poinformował Ośrodka. Ośrodek wszczął postępowanie (zawiadomił stronę) w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek stały. Decyzja uchylająca została wydana w styczniu 2023 i się uprawomocniła.

Następnie wszczęto postępowanie dotyczące nienależnie pobranego zasiłku stałego. Ustalono decyzją, że część zasiłku stałego była nienależnie pobrana, ponieważ osiągnął dochody na poziomie poniżej kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie i osoby uprawnionej do zasiłku stałego - decyzja prawomocna. Następnie wydano decyzję o zwrocie nienależnie pobranego (jeszcze nieprawomocna).

Po analizach publikacji prawnych organ ma wątpliwości, czy postąpił właściwie uchylając decyzję dotyczącą zasiłku stałego - kierował się przesłanką mówiącą, że wszczynając postępowanie dotyczące nienależnie pobranego świadczenia, decyzja przyznająca to świadczenie może być w obrocie prawnym, czy nie powinien zmienić decyzji w części dotyczącej wysokości zasiłku stałego (bo dochody uzyskane nie przekraczały kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystanie z zasiłku stałego) i podobnie jak w przypadku uchylenia prowadzić dalsze procedury, tj. nienależnie pobranego i zwroty zasiłku?

Pod koniec stycznia przedłożył świadectwo pracy, że już nie pracuje, ale nie zawnioskował na chwilę obecną o zasiłek stały (posiada orzeczenie ważne na podstawie tzw. ustawy COVID-19 - wydłużone).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX