Czy wymagana jest zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do 4 roku życia na czasowe przeniesienie do wykonywania pracy w innej miejscowości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jednostce organizacyjnej policji stosowane są 2 praktyki: a) "skierowania" do innej jednostki na czas określony oraz b) "delegowania" policjantów poza stałe miejsce służby i tym samym miejsce zamieszkania na czas określony. Praktyka a) "skierowania" prowadzona jest na warunkach podobnych do kierowania policjantów do adaptacji zawodowej, ale dotyczy już policjantów mianowanych (rozliczani są w macierzystej jednostce i jej podlegają). Natomiast policjant delegowany w trybie b) służy w innej jednostce, podlega je kierownictwu i tam się rozlicza. Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 3 ust o policji (dalej "uop") Policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości z urzędu […]. W razie przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej miejscowości albo delegowania, przysługują mu należności za podróże służbowe i przeniesienia (art. 113 ust. 1 "uop"). Rozp.MSWiA z 31.10.2002 r. w sprawie należności policjantów za podróże służbowe i przeniesienia, zg. z § 9: przepisy § 1-8 stosuje się odpowiednio do policjanta: delegowanego do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości. Zg. z §23 rozp. Policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości przysługują okr. świadczenia. Zg. z art. 79 ust. 1 zd. "uop" Policjantowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w KP […]. Czy zgodnie z art. 178 KP: pracownika-policjanta opiekującego się dzieckiem do 4 roku życia nie wolno bez jego zgody delegować, w trybie a) lub b) lub też przenieść do pełnienia służby z urzędu, poza stałe miejsce pracy? Czy istnieje możliwość polecenia policjantowi, w innym trybie niż opisany w pkt b) tj. delegowania (zgodnie z art. 36 "uop"), pełnienia służby poza macierzysta jednostką, na podstawie tzw. "skierowania", na krótkie okresy, około 5 razy w roku? Czy w razie "skierowania" policjanta w trybie a) przysługują mu należności zg. z art. 113 uop i rozp.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access