Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymaga, aby rzędna dróg i placów wynosiła minimum 1,5m n.p.m. Zawiera także zapis, że do czasu docelowego zagospodarowania terenu dopuszcza utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu. Dopuszcza możliwość modernizacji i przebudowy istniejących obiektów jedynie w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego z planem (mpzp). Tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu jest możliwe jedynie w miejscach i na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych oraz pod warunkiem nie ograniczania możliwości realizacji ustaleń planu (mpzp).

Czy wykonując remont nawierzchni dróg publicznych (o przebiegu zgodnym z mpzp) zarządca drogi musi dostosować się do tego wymogu, czy może pozostawić rzędną na dotychczasowym poziomie (poniżej 1,5m n.p.m.)?

Remont polegać będzie na zmianie rodzaju istniejącej nawierzchni jezdni (ze żwirowej na np. kostkę betonową), co jako utwardzenie nie wymaga - wg prawa budowlanego - nawet składania zgłoszenia. Podwyższenie rzędnej jezdni utrudni wykonanie zjazdów do istniejących nieruchomości (podwyższenie rzędnej nawierzchni wymuszać będzie podwyższenie bram ogrodzenia posesji).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?