Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wymagał zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczył osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych. Z uwagi na to wykonawca przed podpisaniem powyższej umowy musiał: - przedłożyć zamawiającemu wykaz pracowników wraz z wyszczególnieniem ich stanowisk oraz kopie umów o pracę z anonimizacją poufnych danych osobowych, - oświadczenia pracowników ujętych w wykazie, że są zatrudnieni na podstanie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1979 r. - Kodeks pracy. - oświadczenia pracowników ujętych w wykazie iż wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca w odpowiedzi na żądanie zamawiającego przedłożył oświadczenie, że nie zatrudnia nikogo na podstawie umowy o pracę, jest na działalności gospodarczej i sam wykona zamówienie.

Czy złożenia oświadczenia o takiej treści przez wykonawcę jest prawidłowe i wiążące dla zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?