Czy wykonawca może zmienić treści złożonej oferty późniejszym oświadczeniem, złożonym po upływie terminu składania ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Tryb podstawowy bez negocjacji. Zamawiający zastrzegł do osobistego wykonania przez wykonawcę pewien zakres robót. Wykonawca w formularzu ofertowym nie wykreślił, czy zamierza czy nie zamierza powierzyć części robót podwykonawcom, ale poniżej zamieścił w tabeli w kolumnie "zakres prac powierzony podwykonawcy" prace. Zamawiający więc poinformował wykonawcę o oczywistej omyłce pisarskiej i o poprawie oferty przez wykreślenie słów - nie zamierzamy powierzyć... Z uwagi na to, że opis prac w tabeli był na tyle enigmatyczny, że nie było do końca wiadomo, czy powierzane prace wchodzą w zakres do osobistego wykonania przez wykonawcę, zamawiający, na podstawie art. 221 ust. 1 p.z.p., poprosił o wyjaśnienia, czy zakres powierzonych części zamówienia obejmuje kluczowe zadania - wskazane przez zamawiającego do osobistego wykonania przez wykonawcę. Wykonawca odpowiedział, że zaszła u niego omyłka pisarska i nie zamierza powierzyć żadnej części podwykonawcy, prace wykona osobiście.

Jak ma zamawiający postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX