Czy wykonawca może odstąpić od umowy na dostawę, jeżeli powiadomił zamawiającego, iż nie jest w stanie zrealizować umowy w... - OpenLEX

Czy wykonawca może odstąpić od umowy na dostawę, jeżeli powiadomił zamawiającego, iż nie jest w stanie zrealizować umowy w terminie z uwagi na duże opóźnienia, które leżą po stronie producenta sprzętu IT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zawarł z wykonawcą umowę na dostawę sprzętu komputerowego z terminem realizacji 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji umowy kończy się z datą 12.12.2021 r. W trakcie jej trwania wykonawca powiadomił zamawiającego, iż nie jest w stanie zrealizować umowy w terminie z uwagi na duże opóźnienia, które leżą po stronie producenta sprzętu IT.

Czy wykonawca może z tej przyczyny odstąpić od umowy na dostawę? Jakie konsekwencje powinien zamawiający wobec niego powziąć w celu zadośćuczynienia za szkodę?

W umowie brak zapisów dotyczących naliczenia kar umownych z tytułu zerwania umowy przez wykonawcę. Widnieje jedynie zapis, iż zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku wystąpienia szkód przewyższających wartość kar umownych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX