Czy wykonawca, który pierwotnie zabezpieczył ofertę wadium, którego termin upływa przed terminem związania ofertą, może... - OpenLEX

Czy wykonawca, który pierwotnie zabezpieczył ofertę wadium, którego termin upływa przed terminem związania ofertą, może następnie aneksem do gwarancji ubezpieczeniowej przedłużyć okres zabezpieczenia oferty wadium?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 21.04.2021 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (unijny). Zgodnie z SWZ, zamawiający żądał od wykonawców, aby wraz z ofertą wnieśli wadium. Wykonawca zobowiązany był wnieść wadium na okres związania ofertą. Termin związania ofertą wynosił 90 dni od dnia składania ofert, tj. od 21.04.2021 r. do 19.07.2021 r. Jedna z ofert (najkorzystniejsza) została zabezpieczona wadium w sposób nieprawidłowy – w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres obowiązywania od 21.04.2021 r. do 21.05.2021 r. W związku z tym, że wadium nie zabezpiecza oferty na pełny okres związania ofertą, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 nowego PZP, zgodnie z którym "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 nowego PZP." Jednakże w dniu 21.05.2021 r. ww. wykonawca przesłał w wiadomości za pośrednictwem platformy zakupowej aneks nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej ze wskazaniem terminu ważności gwarancji od 21.04.2021 r. do 19.07.2021 r.

W związku z powyższym, czy wadium zostało wniesione w sposób prawidłowy, czy też oferta nadal podlega odrzuceniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX