Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka organizacyjna gminy (OPS) realizuje jako organ właściwy wierzyciela zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z art. 27 OPS przyłącza się do postępowania egzekucyjnego, kierując odpowiedni wniosek o ściągnięcie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

Czy wyegzekwowane przez komornika należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego OPS reprezentujący organ właściwy ma przekazać na dochody własne gminy?

Jeśli tak, to czy te dochody mają być wykorzystane zgodnie z normą art. 27 ust. 6 oraz art. 31 ust. 2 (na koszty realizacji zadań ustawy FA) lub na inny cel gminy?

Czy przekazać jako dochód Skarbu Państwa do Wojewody?

Jeśli tak, to czy nie jest to sprzeczne z faktem, iż to organ właściwy (wójt, burmistrz, prezydent) przyłącza się do postępowania egzekucyjnego, a art. 27 określa tylko sposób rozdysponowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń?

Czy na powyższe rozważania ma wpływ sposób finansowania adwokata (środki pochodzące z dotacji, środki własne gminy z art. 27 ust. 6 lub dodatkowe, wyższe dofinansowanie gminy przekraczające środki z art. 27?

Czy ma na to wpływ forma zatrudnienia adwokata (etat, umowa zlecenia, podmiot prowadzący działalność i ewentualne zapisy odpowiedniej umowy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację