Czy wydruk śledzenia przesyłki ze strony Poczty Polskiej stanowi dowód zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szałkiewicz Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydruk śledzenia przesyłki ze strony Poczty Polskiej stanowi dowód zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych?

Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – dalej r.e.g.b. "zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca prac geodezyjnych doręcza podmiotom, o których mowa w § 11 pkt 7 i § 12 pkt 1, za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem, na adres pobytu stałego albo adres siedziby podmiotów. W przypadku braku ujawnienia w ewidencji adresu pobytu stałego zawiadomienie doręcza się na adres zameldowania na pobyt stały".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX