Czy wydatek na polisę typu DiO można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej typu D&O bez imiennego wskazania ubezpieczonych podmiotów. W wybranym wariancie ubezpieczenia, po stronie podmiotu ubezpieczonego obok osoby pełniącej funkcje kierownicze będzie występować dodatkowo spółka, tj. w podwójnej roli - ubezpieczonego i ubezpieczającego. Krąg osób objętych ubezpieczeniem nie zostanie imiennie określony i będzie miał charakter otwarty, gdyż w umowie ubezpieczenia typu D&O objęta ochroną jest osoba fizyczna będąca m.in.: członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, prokurentem lub inna osoba odpowiedzialna za podejmowanie kluczowych decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie, przy czym z racji pełnionych funkcji osoby te w różnym stopniu mogą przyczynić się do powstania szkody wynikającej z wykonywanych przez nie obowiązków. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od potencjalnych ubezpieczycieli wysokość składki, niezależnie od liczby osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej, ustalona będzie w sposób zryczałtowany za dany okres obowiązywania polisy i odpowiednio od oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wysokości sumy ubezpieczenia.

Czy koszty polisy typu D&O mogą stanowić koszty podatkowe na gruncie CIT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access