Czy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez udziału starosty ma wpływ na wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie działki X przedsiębiorca A i przedsiębiorca B prowadzą podobną działalność związaną z produkcją paliw alternatywnych. Każdy z nich posiada odpowiednie pozwolenia/zezwolenia odpadowe. W związku z połączeniem się w jedną spółkę, a tym samym zwiększeniem działalności, nowy przedsiębiorca będzie wymagał uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W związku z nową sytuacją nowy przedsiębiorca zwrócił się do urzędu gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Wójt prowadząc postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej nie uwzględnił starosty jako organu właściwego do wyrażenia opinii w tej sprawie (art. 77 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) - dalej u.o.o.ś.). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana bez udziału starosty. Wnioskodawca do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dołączył decyzję środowiskową.

Co w związku z taką sytuacją powinien zrobić starosta?

Czy w taki sposób wydana decyzja ma wpływ na wydanie pozwolenia zintegrowanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX