Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu – dalej r.w.s., UPUL zawiera wykaz rozbieżności między danymi ewidencyjnymi odnoszącymi się do gruntów objętych sporządzanym UPUL a stanem faktycznym tych gruntów. Artykuł 20 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l., stanowi: "W ewidencji gruntów i budynków uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu."

Czy wprowadzanie do ewidencji gruntów i budynków rozbieżności między danymi ewidencyjnymi odnoszącymi się do gruntów objętych sporządzanym na zlecenie starosty UPUL, a stanem faktycznym gruntów (dotyczy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych) odbywa się z urzędu przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, czy na wniosek właściciela gruntu?

Jeśli wskazany obowiązek spoczywa na staroście, to w jakim terminie po zatwierdzeniu UPUL należy go wykonać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację