Czy Wójt po odwieszeniu postępowania występuje do uzgodnienia raportu do: RDOŚ, PPIS, Wód Polskich i Starostwa Powiatowego na podstawie przepisów art. 77 u.o.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie środowiskowe zostało wszczęte w grudniu 2016 r. Decyzja odmowna została wydana w lipcu 2017 r. SKO w listopadzie 2017 r. dało do ponownego rozpatrzenia. Na wniosek Inwestora we wrześniu 2020 r. zostało postępowanie zawieszone. We wrześniu 2022 r. Inwestor złożył do wójta wniosek o odwieszenie postępowania wraz z opracowanym nowym tekstem jednolitym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie dotyczy budowy kompleksu chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 989,82 DJP oraz ujęcia wód podziemnych. Zakres przedsięwzięcia zmienił się z 2079 DJP na 989,82 DJP. W 2016 r. ustawa mówiła, że organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji jest RDOŚ i Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, obecnie przy prowadzonych postepowaniach środowiskowych organami opiniującymi są: RDOŚ, PPIS, Wody Polskie i Starostwo powiatowe (pozwolenia zintegrowane).

Czy Wójt po odwieszeniu postępowania występuje do uzgodnienia raportu do: RDOŚ, PPIS, Wód Polskich i Starostwa Powiatowego na podstawie przepisów art. 77 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) - dalej u.o.o.ś., czy nie jest to wymagane i pozostajemy na starych zasadach np. z 2016 r., czyli tyko RDOŚ i PPIS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX