Czy wójt może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia wypisu z rejestru gruntów dla działek, które graniczą z działką inwestycyjną,... - OpenLEX

Czy wójt może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia wypisu z rejestru gruntów dla działek, które graniczą z działką inwestycyjną, dla której wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia do urzędu wypisu z rejestru gruntów dla działek, które graniczą z działką inwestycyjną, dla której wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? Na złożonej mapie obrazującej oddziaływanie inwestycji zaznaczono tylko działkę, na której planowane jest przedsięwzięcie, więc zgodnie z ustawą z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś., złożono również wypis tylko dla działki inwestycyjnej. Jednak organ musi ustalić strony postępowania, którymi będą również właściciele działek sąsiednich. Należy dodać, że część przedmiotowych działek położona jest na terenie gminy sąsiadującej, więc tutejszy urząd nie ma żadnej wiedzy co do ich właścicieli.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX