Czy wójt aby zainicjować postępowanie karnoskarbowe powinien wysłać wniosek do Naczelnika US o wszczęcie postępowania? - OpenLEX

Czy wójt aby zainicjować postępowanie karnoskarbowe powinien wysłać wniosek do Naczelnika US o wszczęcie postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik - osoba fizyczna - nie złożył informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonej na formularzu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego - zgodnie z trybem wskazanym w art. 6 ust. 6 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wójt wezwał podatnika do złożenia stosownej informacji, jednak podatnik nie odbiera korespondencji, która jest zawracana po dokonaniu podwójnej awizacji. Mając na względzie powyższe - spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 54 § 1 kodeksu karnego skarbowego (dalej - k.k.s), a związane z ukaraniem grzywną. Zgodnie z art. 121 § 1 k.k.s - "Oprócz prokuratora, oskarżycielem publicznym przed sądem jest organ, który wnosi i popiera akt oskarżenia". Dodatkowo - art. 118 k.k.s. wskazuje organy postępowania przygotowawczego i nie wskazuje tam Wójta.

Jaką procedurę powinien zastosować Wójt, aby zainicjować postępowanie karnoskarbowe? Czy wystarczające jest, aby Wójt przesłał do Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosku o wszczęcie postępowania karnoskarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX