Czy Wody Polskie mogą na wniosek wnioskodawcy zawiesić postępowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ jakim jest Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Dyrektor Zarządu Zlewni) może na podstawie art. 98 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) - dalej k.p.a. na wniosek wnioskodawcy zawiesić postępowanie?

W trakcie prowadzonego postępowania wyszły nowe okoliczności związane z odprowadzaniem ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu. Wnioskodawca zobowiązany został do przedłożenia nowych wyników badań ścieków. Uzyskanie takich pomiarów trwa ponieważ laboratoria posiadające akredytacje mają ustalone terminy. W związku z tym wnioskodawca wystąpił o zawieszenie postępowania zgodnie z art. 98 k.p.a. (nie było możliwe uzyskanie analiz w wyznaczonym terminie). W odpowiedzi organ poinformował, że wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Czy działanie organu jest słuszne?

Czy istniała możliwość zawieszenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa wodnego?

Czy istnieje możliwość wnioskowania o zmianę terminu udzielenia odpowiedzi na wezwanie organu?

Jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access