Czy wody opadowe zebrane z miejsca magazynowania gruzu betonowego można skierować do kanalizacji przeznaczonej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy biorąc pod uwagę, że odpad o kodzie 17 01 01 "Gruz betonowy" jest odpadem obojętnym, to oczyszczone w osadniku i separatorze wody opadowe zebrane z miejsca magazynowania gruzu betonowego można skierować do kanalizacji przeznaczonej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych?

Inwestor planuje budowę zakładu, który będzie przetwarzał odpad obojętny tj. gruz betonowy o kodzie 17 01 01. Inwestor planuje zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742) - dalej r.s.w.m.o. dla gruzu betonowego jako odpadu obojętnego zapewnić miejsce magazynowania spełniające wymogi § 6 ust. 1 pkt 1-3 r.s.w.m.o. Dodatkowo szczelny plac betonowy, na którym będą magazynowane zarówno odpady gruzu betonowego jak i produkty z przetwarzania (frakcje kruszywowe), inwestor planuje wyposażyć w kanalizację zbierającą wody opadowe w tym wody opadowe stanowiące odciek z gruzu betonowego. Wody opadowe z całego szczelnego placu betonowego (w tym odcieki z gruzu betonowego) będą kierowane na osadnik i separator a następnie do kanalizacji deszczowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX