Czy wnioskodawca powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne? - OpenLEX

Czy wnioskodawca powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Urzędu zgłosił się mieszkaniec, który chciał dokonać zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś., w myśl którego instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Przedmiotowa przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności 2m3/dobę jest podłączona do budynku mieszkalnego i gastronomicznego. Oczyszczone w oczyszczalni ścieki wypływają przelewowo do zbiornika szczelnego wykonanego z kręgów betonowych. Zgodnie z dokumentami przedstawionymi przez wnioskodawcę zbiornik będzie opróżniany przez odpowiednie służby samochodem asenizacyjnym. Mając na uwadze, iż instalacja ta służy nie tylko zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego można uznać, że nie mamy do czynienia ze zwykłym korzystaniem z wód. Zgodnie z art. 389 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod. pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód, co ma miejsce m.in. wtedy, gdy korzystanie z wód wykracza poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące: korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Czy wnioskodawca powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Czy powinien zrobić zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX