Czy wniosek dot. zgłoszenia zamiaru usunięcia 28 drzew na 3 działkach połączonych ze sobą należy potraktować jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył zgłoszenie zamiaru usunięcia 28 drzew (świerki) na 3 działkach połączonych ze sobą o pow. 0,07 ha, 0,07 ha i 0,12 ha działki położone w aglomeracji miejskiej, sklasyfikowane w rejestrze gruntów Starostwa jako RV. Na gruncie rośnie las.

Czy ten wniosek należy potraktować jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. w zw. z § 3 ust. 1 pkt 88 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś. - wymagające uzyskania decyzji środowiskowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX