Czy właściwe jest wygaśnięcie czy uchylenie decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy zmarła osoba... - OpenLEX

Czy właściwe jest wygaśnięcie czy uchylenie decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy zmarła osoba wymagająca opieki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy właściwe jest wygaśnięcie czy uchylenie decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy zmarła osoba wymagająca opieki?

Dnia 20.12.2022 r. wypłacono świadczenie pielęgnacyjne za okres 01-31 XII 2022 r. Dnia 09.01.2023 r. do OPS dostarczono akt zgonu osoby wymagającej opieki - zgon 30.12.2022 r.

Czy należy wygasić decyzję na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego z dniem 30.12.2022 r., ponieważ decyzja stała się bezprzedmiotowa czy uchylić decyzję na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych?

Czy świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem podzielnym, więc świadczenie wypłacone za dzień 31.12.2022 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym?

Czy w związku z tym, należy dochodzić:

a) tylko zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego za dzień 31.12.2022 r.;

b) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego za dzień 31.12.2022 r. + odsetki do dnia spłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX