Czy właściciel może domagać się usunięcia powierzchni leśnej spod działania planu ze względu na to, że nie występuje na nich las?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mając na uwadze prawidłowe realizowanie zadań w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zwracam się z pytaniem. Stosownie do zapisów ustawy z 28.09.1991 r. o lasach - dalej u.l. starosta posiada kompetencje do zlecania i sfinansowania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, które należą do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Na podstawie delegacji ustawowej w art. 25 pkt 1 u.l. wydano rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu - dalej r.s.w.t.s.p.u.l. precyzujące sytuację, w której występuje niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym. Zgodnie z ewidencją gruntów użytek leśny jest lasem (Ls), zaś taksator jako organ specjalistyczny na etapie tworzenia planu urządzania lasu zakwalifikował go jako rolę (R) lub teren przydomowy z zadrzewieniem, który de facto nie jest gruntem leśnym, musi zostać ujęty w wykazie rozbieżności, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. c r.s.w.t.s.p.u.l. Zatem w sytuacji, gdy występuje niezgodność stanu na gruncie ze stanem w ewidencji należy do tej zgodności doprowadzić.

Czy właściciel może domagać się usunięcia powierzchni leśnej spod działania planu ze względu na to, że nie występuje na nich las?

Kto powinien wprowadzić zmiany do ewidencji gruntów - czy starosta jako podmiot odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie ewidencji gruntów i budynków doprowadza do zgodności zapisów z ustaleniami na gruncie na podstawie złożonego przez właściciela nieruchomości wniosku o przeklasyfikowanie?

Czy zapisy w rozbieżnościach mogą być podstawą do zmiany w ewidencji gruntów i budynków w trakcie sporządzania modernizacji gruntów i budynków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX