Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X miała kontrolę WIOŚ na wniosek Pani Y. W protokole pokontrolnym wpisano zastrzeżenia, wnioski i nałożono na firmę kary. WIOŚ otrzymał pismo Pani Y o udostępnienie protokołów pokontrolnych WIOŚ dotyczących firmy X. Firma X nie wyraziła zgody, natomiast WIOŚ, powołując się na art. 4, art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnił Pani Y dokumentację kontrolną.

Czy te podstawy prawne i udostępnienie protokołów jest postępowaniem prawidłowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?