Czy wezwać stronę celem dokonania ustaleń zgodnie z art. 25 ust. 2 u.p.p.w.d., czy świadczenia wychowawcze były pobierane przez nią w złej wierze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W okresie 2019/21 wniosek na 500+ złożyła Pani, której przyznano świadczenie od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r.

W nowym okresie 2021/22 podczas weryfikacji ustalono, że Państwo są rozwiedzeni. Zgodnie z wyrokiem z dnia 14.01.2021 r. okazało się, że miejscem pobytu małoletniego będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ojca. Po wstępnej weryfikacji zgłosił się ojciec dziecka, który złożył oświadczenie określając opiekę nad synem, że jest naprzemienna, a wyłączną opiekę sprawuje od 01.2021 r.

W związku z tym, wezwano Panią do złożenia wyjaśnień odnośnie sprawowania opieki nad dzieckiem. Pani zgłosiła się i złożyła oświadczenie z prośbą o uchylenie prawa do świadczenia 500+ na dziecko. Na pani prośbę uchylono prawo do świadczenia 500+, w uzasadnieniu decyzji dopisując, że świadczenie nie przysługuje pani od 02.2021 r. Następnie wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń 500+ oraz wystąpiono z prośbą o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.

Z wywiadów wynika, że od 08.2020 r. Pani się wyprowadziła z domu, zmieniając adres zamieszkania, ale wraz z jeszcze mężem sprawuje opiekę naprzemienną nad dzieckiem, ponieważ ze względu na pracę ojca dziecka opiekują się dzieckiem wspólnie (przy czym dziecko zamieszkuje u matki i u ojca). Oświadczenia w wywiadach nie były spójne, niewiele wniosły i nie było możliwości ustalenia, od kiedy są zasadne nienależnie pobrane świadczenie 500+.

W związku z tym, poproszono o przeprowadzenie kolejnych wywiadów środowiskowych. Z wywiadów tych wynika, że od 18.08.2020 r. matka dziecka wyprowadziła się z domu i oboje rodzice zgodnie twierdzą, że wspólnie opiekują się dzieckiem. Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono nienależnie pobrane świadczenie 500+ od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r.

Pani odwołała się od tej decyzji do SKO. SKO uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało do ponownego rozpoznania i wskazało art. 25 ust. 2, aby ustalić świadomość świadczeniobiorcy do jego winy, czy nieuprawnione pobranie nastąpiło z winy strony.

Jakie dalej kroki podjąć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX