Czy wezwać na piśmie zarządcę budynku do dobrowolnego zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona pobierała dodatek mieszkaniowy w UM. Od stycznia br., zadanie to zlecono do OPS. W styczniu po przekazaniu wniosku, tutejszy organ realizował wypłatę dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji UM. W lutym Strona złożyła kolejny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Spółdzielnia na wniosku zaznaczyła, iż jest to podnajem, dołączone zostały do wniosku oświadczenia, zaświadczenia oraz zawiadomienie o wysokości opłat.

Ponowny wniosek Strona złożyła w sierpniu. Na wniosku jako tytuł prawny Spółdzielnia wskazała - inny tytuł prawny (bezumowne korzystanie z lokalu), wezwano Stronę o przedłożenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Strona dostarczyła postanowienie Sądu Rejonowego, z którego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.

Wystąpiliśmy z wnioskiem do Spółdzielni Mieszkaniowej z zapytaniem, czy Strona oczekuje na lokal zamienny oraz z czego wynikają rozbieżności pomiędzy wnioskiem z lutego (podnajem) - sierpień (bezumowne korzystanie z lokalu). Otrzymaliśmy odpowiedź, że Strona nie posiada tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, że w 2018 r., na rzecz Spółdzielni zostało przesądzone mieszkanie i że takie lokale są oddawane do użytku na podstawie umowy najmu.

Z programu, z którego korzysta Spółdzielnia, stosuje się oznaczenie Spółdzielni, a potem imię i nazwisko najemcy, i że w lutym założono, że w momencie przysądzenia została zawarta umowa najmu, natomiast w sierpniu po weryfikacji, ustalono brak obowiązującej umowy. Nadmieniam, że za sierpień odmówiono prawa do dodatku mieszkaniowego. Zaznaczam, że do każdego wniosku były dołączone zawiadomienia o wysokości opłat, jakie Strona ponosi za to mieszkanie.

Czy należy wszcząć postępowanie o nienależnie pobrane świadczenia za okres od lutego do lipca 2022 r.?

Czy wezwać na piśmie zarządcę budynku do dobrowolnego zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego?

Czy dochodzić, na jakiej podstawie, Stronie wcześniej był przyznawany dodatek mieszkaniowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX