Czy w związku ze specustawą dot. zwalczania koronawirusa (COVID-19), która weszła w życie 1 kwietnia, organ może wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji. Postępowanie jest już na końcowym etapie postępowania, tj. obwieszczeniem (więcej niż 10 stron) zawiadomiono strony o zgromadzeniu materiału dowodowego sprawy i możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji (art. 10 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a.). Zgodnie z ww. obwieszczeniem strony na zapoznanie się z materiałem dowodowym i złożenie uwag do postępowania miały czas do 6 kwietnia 2020 r. (do organu w wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi). W dniu 1 kwietnia weszła w życie ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19.

Czy w związku z art.15zzr u.covid-19. obwieszczenie uważa się dokonane (upublicznienie nastąpiło - 17 marca, dokonane byłoby 30 marca, termin na składanie uwag został wyznaczony do 6 kwietnia)?

Czy w tym stanie prawnym można wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czy może bieg terminu na zapoznanie się z dokumentacją sprawy i wnoszenie uwag przed wydaniem decyzji został wstrzymany?

Czy specustawa odnosi się też do postępowań wszczętych przed wejściem specustawy?

Jeżeli tak, to czy po odwołaniu epidemii należałoby powtórzyć czynność i wydać nowe obwieszczenie umożliwiające stronom zapoznanie się z dokumentacją sprawy?

Czy w przypadku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bieg terminu na odwołanie od decyzji zgodnie z art. 15zzs u.covid-19. rozpocznie się po odwołaniu epidemii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX