Czy w związku z utrzymaniem w mocy przez SKO decyzji prezydenta, organ I instancji może wszcząć postępowanie egzekucyjne o... - OpenLEX

Czy w związku z utrzymaniem w mocy przez SKO decyzji prezydenta, organ I instancji może wszcząć postępowanie egzekucyjne o charakterze niepieniężnym w przypadku niewykonania obowiązku usunięcia odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ w niżej przedstawionym przypadku?

Prezydent wydał decyzję nakazującą usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania. Decyzja prezydenta została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków nałożonych ww. decyzją złożył skargę do WSA na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sąd do chwili obecnej nie wydał stosownego rozstrzygnięcia.

Czy w związku z utrzymaniem w mocy przez SKO decyzji prezydenta, organ I instancji może wszcząć postępowanie egzekucyjne o charakterze niepieniężnym w przypadku niewykonania obowiązku usunięcia odpadów?

Strona skarżąca nie wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji. Sąd też nie wydał postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji, w której został zawarty nakaz usunięcia odpadów.

Co w przypadku gdyby prezydent wszczął postępowanie egzekucyjne, a sąd administracyjny uchyliłby decyzję SKO i poprzedzającą ją decyzję prezydenta?

Co wtedy należałoby zrobić ze wszczętym postępowaniem egzekucyjnym?

Jeśli organ przed wydaniem rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny może wszcząć postępowanie egzekucyjne, to proszę na potwierdzenie tego faktu przytoczyć wyroki sądów. Analogicznie proszę o wskazanie wyroków sądów, w przypadku gdy zostanie przez Państwa wskazane, iż postępowanie egzekucyjne nie może zostać wszczęte przed wydaniem rozstrzygnięcia przez sąd.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX