Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla inwestycji zostało wydane pozwolenie na budowę w 2013 r. Zatwierdzony projekt przewiduje lokalizację planowanej inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi i zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz posiada wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje. Autor projektu wskazał m.in. w opisie, że w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się hałasów należy przy granicy z działką 100 lokalizować zieleń izolacyjną. Dodatkowo dopuszcza się wykonanie ekranów akustycznych. W 2019 r. właściciel działki sąsiedniej nr 100 złożył wniosek o wznowienie postępowania z art. 145 par. 1 pkt 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. z uwagi na to, że jak twierdzi nie został uznany za stronę postępowania i jednocześnie wniósł o uchylenie decyzji, gdyż powoduje ona negatywne oddziaływanie (hałas, pogorszenie war. hig.-sanitarnych, ograniczenie dostępu słońca). Na podstawie art. 149 par. 1 k.p.a. urząd wznowił postępowanie w sprawie zakończonej decyzją na budowę.

1. Czy urząd powinien wydać decyzję o odmowie uchylenia pozwolenia na budowę zgodnie z art. 151 par. 1 pkt 1 k.p.a. nie przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy administracyjnej?

2. Czy urząd powinien jednak uchylić pozwolenie na budowę i wydać nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy (taką samą jak pierwotnie) z art. 151 par. 1 pkt 2 k.p.a., gdyż nie powiadomił w pierwotnym postępowaniu właściciela sąsiedniej działki nr 100 z uwagi na zapis w projekcie, o tym, że "w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się hałasów należy przy granicy z działką 100 lokalizować zieleń izolacyjną. Dodatkowo dopuszcza się wykonanie ekranów akustycznych?."

3. Czy w związku z tym, że zgodnie z art. 146 par. 1 k.p.a. upłynęło 5 lat od ogłoszenia decyzji urząd powinien stwierdzić brak podstaw do uchylenia decyzji bez orzekania merytorycznego?

4. Czy po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania urząd powinien poinformować inwestora oraz skarżącego o możliwości wypowiedzenia się i wniesienia uwag przed wydaniem rozstrzygnięcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?