Czy w związku z tym powiatowy urząd pracy powinien zawrzeć z ośrodkiem pomocy społecznej umowę o współadministrowanie danymi... - OpenLEX

Czy w związku z tym powiatowy urząd pracy powinien zawrzeć z ośrodkiem pomocy społecznej umowę o współadministrowanie danymi osobowymi czy też udostępnianie danych powinno odbywać się wyłącznie na podstawie art. 33 ust. 5d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 33 ust. 5d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozyskiwanie i udostępnianie danych bezrobotnych i poszukujących pracy, o których mowa w art. 4 ust. 5a pkt 1 i 2, w zakresie określonym w ust. 5b i ust. 5c pkt 1, między powiatowymi urzędami pracy oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej lub jednostkami obsługującymi świadczenia rodzinne realizującymi zadania na obszarze tego samego powiatu, jest dokonywane w drodze wymiany danych pomiędzy systemem teleinformatycznym, udostępnianym przez ministra właściwego do spraw pracy i wykorzystywanym przez powiatowy urząd pracy do realizacji zadań określonych w ustawie oraz systemami wykorzystywanymi przez te jednostki do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Czy w związku z tym powiatowy urząd pracy powinien zawrzeć z ośrodkiem pomocy społecznej umowę o współadministrowanie danymi osobowymi czy też udostępnianie danych powinno odbywać się wyłącznie na podstawie wskazanego przepisu i umożliwieniu dostępu do systemu SEPI ośrodkowi pomocy społecznej?

Z zadań nałożonych ustawą o pomocy społecznej na ośrodki pomocy społecznej wydaje się, że są one w stosunku do przetwarzania danych bezrobotnych samodzielnym administratorem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX