Czy w związku z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu pierwsza opłata (inicjalna) i opłaty roczne będą opodatkowane 23% stawką VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2015 r.

PYTANIE

Skarb Państwa użyczył spółce działki o łącznej powierzchni 792 m[2]w celu budowy hali magazynowej, do czasu pozyskania ich przez spółkę w formie użytkowania wieczystego. Ww. hala została wybudowana w 2005 r. na podstawie decyzji z 2004 r. Pozwolenie na jej użytkowanie spółka uzyskała na podstawie decyzji z 2005 r. Na działce znajduje się część hali, a pozostała część na gruntach sąsiednich stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki. Jedna z działek jest zajęta pod parking i drogę przeciwpożarową. Cena działek gruntowych została ustalona na kwotę 160.000 zł, a wartość nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na kwotę 4.085.311 zł. Na podstawie art. 29 ust. 5a u.p.t.u., w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste gruntu z równoczesną dostawą budynków lub części budynku trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania wyodrębnia się wartość gruntu.

W związku z powyższym, czy przy opodatkowaniu ww. transakcji z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pierwsza opłata i opłaty roczne będą opodatkowane 23% stawką VAT?

Czy odpłatne przeniesienie własności części budynku posadowionego na gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste z zaliczeniem na poczet ceny budynku nakładów w wysokości 4.085.311 zł poniesionych na jego budowę podlega zwolnieniu od podatku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access