Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 listopada 2020 r.
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy w związku z nowelizacją ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19., w związku z art. 15zzs ust. 2a pkt 1 u.covid-19. w postępowaniach administracyjnych z zakresu zmiany przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne nie zawiesza się biegu terminu?

Decyzje w tej sprawie wydawane są w oparciu o art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej u.o.g.r.l. w odniesieniu do art. 17 pkt 6 lit. c ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) - dalej u.p.z.p.

Czy w tej sytuacji organ może zawiadomić stronę o zebraniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału w ciągu 5 dni, a następnie jeżeli uważa za stosowne, wydać częściowo negatywną decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?