Czy w/w wykroczenie jest naruszeniem decyzji czy raczej naruszeniem przepisów ustawy o odpadach w zakresie działalności objętej... - OpenLEX

Czy w/w wykroczenie jest naruszeniem decyzji czy raczej naruszeniem przepisów ustawy o odpadach w zakresie działalności objętej zezwoleniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Posiadacz odpadów ma decyzję - pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów. Kontrola WIOŚ wykazała, że posiadacz odpadów magazynuje odpady będące przedmiotem w/w decyzji na działce, do której co prawda ma tytuł prawny, ale nie jest ona uwzględniona w w/w decyzji - czyli magazynuje odpady w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Zgodnie z art. 26 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o. posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania.

Czy w/w wykroczenie jest naruszeniem w/w decyzji czy raczej naruszeniem przepisów ustawy o odpadach w zakresie działalności objętej zezwoleniem?

Jak powinien postąpić organ, który wydał decyzję w zakresie gospodarki odpadami: - wezwać posiadacza odpadów z art. 47 ust. 1 u.o. o zaniechanie naruszeń przepisów ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem i w razie nieusunięcia odpadów z w.w działki - cofnąć decyzję? - powiadomić wójta, burmistrza lub prezydenta o zaistniałej sytuacji, bowiem zgodnie z art. 26 ust. 2 u.o. jest on właściwy do nakazania usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX