Czy w sytuacji, gdy płatność została dokonana z innego konta niż konto wskazane w umowie dotacyjnej, a należy do organizacji,... - OpenLEX

Czy w sytuacji, gdy płatność została dokonana z innego konta niż konto wskazane w umowie dotacyjnej, a należy do organizacji, kwota wynikająca z płatności powinna zostać orzeczona do zwrotu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majchrzak Aneta
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organizacja podpisuje z urzędem umowę na realizację zadania publicznego (na powierzenie lub wsparcie), w treści umowy wskazany jest nr konta bankowego, na które przekazywana jest dotacja. W treści umowy wskazane są następujące zapisy: "Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych w wysokości .... na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr .... w terminie do .... dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w pełnej wysokości" oraz "Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonywania transakcji bezgotówkowych związanych z realizacją zadania ze środków, o których mowa w § ... ust. .... pkt ..., wyłącznie z rachunku bankowego należącego do Zleceniobiorcy. Rachunkiem właściwym dla transakcji bezgotówkowych związanych z realizacją zadania ze środków, o których mowa w § ... ust .... staje się rachunek z § .... ust ....". Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Podczas kontroli formalno-rachunkowej sprawdzamy m.in. nr konta, z którego dokonywana jest płatność. Niejednokrotnie zdarza się, że płatność rozliczana z dotacji została dokonana z innego konta należącego do organizacji (ale nie jest to rachunek wskazany w umowie).

Czy w sytuacji, gdy płatność została dokonana z innego konta, które nie jest wskazane w zawartej umowie, a należy do organizacji, kwota wynikająca z płatności powinna zostać orzeczona do zwrotu?

A co w przypadku dokonania płatności z konta prywatnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX