Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2015 r.

PYTANIE

Zamawiający zastrzegł w SIWZ, że forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, jak również dla złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 p.z.p. Jeden wykonawca został wezwany do złożenia w formie pisemnej i w określonym terminie wyjaśnień wraz z dowodami dot. rażąco niskiej ceny. Wykonawca - spółka akcyjna, do której reprezentacji upoważnionych jest dwóch członków zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem, w wyznaczonym terminie złożył w formie pisemnej wyjaśnienia podpisane przez członka zarządu i prokurenta, natomiast załączone dowody zostały złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem jedynie przez członka zarządu.

Czy w sytuacji, kiedy dowody, do których złożenia zobowiązany jest wykonawca, zostały poświadczone za zgodność z oryginałem niezgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS wykonawcy, zamawiający może uznać je za ważne?

Czy też są nieważne i tym samym należy odrzucić ofertę wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?