Czy w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków UE dopuszczalne jest zastosowane procedury przewidzianej w p.z.p. zamiast zasady konkurencyjności w przypadku zamówień o wartości poniżej progu stosowania ustawy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający będący podmiotem publicznym (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 p.z.p.), w ramach projektu finansowanego z środków z UE, prowadzi postępowanie w sprawie zamówienia na usługi szkoleniowe. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia przekracza 50.000 PLN netto, ale jest niższa niż 30.000 euro.

Czy w takiej sytuacji zamawiający może zastosować procedurę określoną w art. 138o p.z.p. zamiast zasady konkurencyjności o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - sygn. MIiR/2014-2020/12(4)?

W ocenie pytającego w opisanym stanie faktycznym zastosowanie przez zamawiającego procedury określonej w art. 138o p.z.p. nie stanowi naruszenia przepisów. Zgodnie z sekcją 6.5 pkt 1 wytycznych, w przypadku zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50.000 PLN, spełnienie wymogu przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców następuje w drodze zastosowania p.z.p. albo zasady konkurencyjności określonej w sekcji 6.5.2. Ponadto, zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 4 Wytycznych w przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu p.z.p., zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w p.z.p. Zgodnie jednak z art. 4 pkt 8 p.z.p., ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. W ocenie pytającego, jeśli zamawiający zastosuje tryb przewidziany w p.z.p., w tym przypadku tryb z art. 138o p.z.p., nawet jeśli nie był do tego zobowiązany i zrobi to dobrowolnie, to dyspozycja określona w sekcji 6.5.2 pkt 4 wytycznych zostanie spełniona. Wynika to z literalnej wykładni treści sekcji 6.5.2 pkt 4.

Czy w ten sposób zamawiający nie narazi się na zarzut ominięcia wytycznych i zastosowania mniej wymagającej procedury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX