Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć wyszczególnione w tym przepisie dokumenty. W ust. 2 tego artykułu jest mowa, że w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Czy w takim razie w przypadku złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego inwestor nie ma obowiązku przedłożyć rysunków zamiennych, chociaż dokonał zmian nieistotnie odbiegających od zatwierdzonego projektu?

Jak w takiej sytuacji winno wyglądać oświadczenie kierownika budowy, skoro winien on zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 pr. bud. oświadczyć o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?