Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wowra Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X zamierza podpisać z Firmą Y porozumienie o następującej treści:

1.

Firma X oświadcza, że dysponuje pracownikami posiadającymi kwalifikacje uprawniające do wykonywania prac spawalniczych.

2.

Firma X zobowiązuje się do dokonania prawidłowego pod względem kwalifikacji zawodowych doboru pracowników i umożliwienia im (o ile wyrażą taką wolę) podjęcia zatrudnienia w Firmie Y przy pracach realizowanych u kontrahentów zagranicznych.

3.

Firma Y zastrzega sobie prawo do weryfikacji poszczególnych osób pod kątem kwalifikacji i uprawnień.

4.

Firma X zobowiązuje się do udzielenia pracownikom, o których mowa wyżej urlopu bezpłatnego na czas określony wynoszący trzy miesiące. W przypadku trwania kontraktu w Firmie Y przez okres krótszy, urlop bezpłatny, na zasadach art. 174 § 1 Kodeksu pracy, udzielany jest na okres realizacji tego kontraktu w Firmie Y.

5.

Firma Y zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników Firmy X, na podstawie umowy o pracę na czas realizacji jego kontraktów, przy czym nie dłuższy niż na okres trzech miesięcy i zapewnia powrót pracowników po tym okresie do Firmy X.

6.

Firma Y jest podmiotem wyłącznie zobowiązanym wobec pracowników Firmy X, z tytułu świadczeń pracowniczych, wynikających z tytułu umów zawartych z Firmą Y.

Strony ustalają, iż na podobnych zasadach jak w niniejszym porozumieniu, Firma X umożliwi zatrudnienie pracowników Firmy Y w zawodzie malarz - konserwator.

Czy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia jeżeli strony nie ustalą żadnego wynagrodzenia z tytułu tego, że Firma X urlopowanego pracownika oddeleguje do Firmy Y, a Firma Y oddeleguje do Firmy X innego fachowca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?