Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dana działka gminna (droga gminna wewnętrzna) leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Gmina posiada dla tej działki władanie na zasadach samoistnego posiadania. Gmina zamierza usunąć z tej działki drzewa, stąd wystąpiła do starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na podstawie ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) – dalej u.o.p. Jako przyczynę usunięcia drzew Gmina podała, że drzewa stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego - blokują swobodny przejazd. Natomiast art. 175 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej pr.wod. wskazuje, że na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią właściwy organ Wód Polskich może w drodze decyzji nakazać usunięcie drzew z takiego obszaru, w celu zapewnienia właściwych warunków przepływu wód powodziowych.

Czy w danej sprawie należy kierować się w pierwszej kolejności zapisami pr.wod., czy zapisami u.o.p.?

Czy w danej sprawie właściwy organ Wód Polskich powinien wydać w/w nakaz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?