Czy w przypadku pozostawienia wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych bez rozpoznania, organ ma dalej procedować wniosek o przyrzeczenie wydania pozwoleń wodnoprawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do zarządu zlewni wpłynął wniosek w sprawie przyrzeczenia wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

·

wykonanie urządzeń wodnych (w tym między innymi wylotu),

·

wykonanie elementów związanych z zabezpieczeniem nabrzeża,

·

usługi wodne w zakresie odprowadzania wód — wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej,

·

lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i na terenie międzywala.

Przed złożeniem wniosku o ww. przyrzeczenie wnioskodawca złożył również wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Mając na uwadze art. 412 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. czy w przypadku pozostawienia wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych bez rozpoznania, organ ma dalej procedować wniosek o przyrzeczenie wydania pozwoleń wodnoprawnych?

Jak rozumieć art. 412 ust. 3b pr.wod. w kontekście: "wnioskodawca nie jest obowiązany dołączać informacji lub dokumentów, które były dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego albo do wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego", skoro w art. 412 ust. 3 pr.wod. jest przepis, iż "w postępowaniu o udzielenie przyrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 389-393 oraz art. 395-411", a zatem wymagające przedłożenia operatu wodnoprawnego spełniającego wymagania określone w art. 409 pr.wod.?

Biorąc pod uwagę powyższe jakich dokumentów ma żądać organ i czy wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych ma być tożsamy z wnioskiem o przyrzeczenie wydania pozwoleń wodnoprawnych (pod względem zakresu i braków formalnych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX