Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bufnal Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2014 r.

PYTANIE

Inwestor zamierza budować budynek mieszkalny jednorodzinny i gospodarczy w ramach projektowanego siedliska rolnego. Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze dla którego obowiązuje mpzp – dopuszcza on na tym obszarze w ustaleniach szczegółowych lokalizację siedlisk rolnych. Z PWiK otrzymał warunki na podłączenie projektowanego budynku do sieci kanalizacyjno-sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Z tym, że włączenie się do sieci kanalizacyjno-sanitarnej tłocznej wymagałoby sporych nakładów finansowych, bowiem zachodzi konieczność wykonania odcinka kanalizacji sanitarno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków. Z kolei nie ma problemu z włączeniem się do sieci wodociągowej. Po otrzymaniu ww. warunków inwestor zamierza wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków oraz włączyć się do sieci wodociągowej. Mpzp w kwestii gospodarki ściekowej w ustaleniach ogólnych stanowi: zakazuje się odprowadzana ścieków do wód powierzchniowych, w grunt, lub wylewania ich na powierzchni; gospodarkę ściekową należy rozwiązać poprzez odprowadzenie ścieków do oczyszczalni centralnej, albo lokalnej; w przypadku braku projektowanej oczyszczalni, lub zabudowy indywidualnej (nie dotyczy produkcji, usług turystyki pobytowej, zabudowy w kompleksach mieszkaniowych, lub letniskowych – rekreacyjnych) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników min. 2 komorowych; wszędzie gdzie jest to możliwe należy dodatkowo stosować rozsączkowanie w grunt; dla pozostałych funkcji i zespołów inwestycyjnych należy budować indywidualne oczyszczalnie ścieków.

Czy inwestor ma obowiązek włączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, skoro PWiK wskazała, że jest taka możliwość?

Czy może (po zapoznaniu się z warunkami PWiK) zrezygnować z kosztownego podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej i wykonać przedmiotową oczyszczalnię?

Czy w ślad za wyrokiem NSA z 14-06-2012 r. II OSK 472/11 powinno się traktować odprowadzanie ścieków przez przydomową oczyszczalnię ścieków, jako rozwiązanie równorzędne z odprowadzaniem ścieków poprzez sieć kanalizacyjną (przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych)?

Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym stosując dynamiczną, funkcjonalną wykładnię postanowień mpzp należy dojść do wniosku, że inwestor, który posiada konieczne środki i warunki terenowe, ma prawo wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację