Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obowiązek sporządzania i dołączania do wniosku o pozwolenie zintegrowane raportu początkowego został wprowadzony z dniem 5 września 2014 r. jako wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) – dalej dyrektywa IED. Z zapisów dyrektywy IED i ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. wynika, że prowadzący instalację musiał sporządzić tzw. raport początkowy/bazowy i załączyć go do wniosku o wydanie pozwolenia lub (w przypadku instalacji istniejących) do wniosku o pierwszą istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego. Czy z przepisów prawnych wynika, że taki raport sporządza się tylko jeden raz? Jeśli nie, to w jakich przypadkach należy ponownie sporządzać raport początkowy? Dla zakładu opracowano taki raport w październiku 2014 r., na podstawie obowiązujących wymogów prawa, tj.: zgodnie z art. 208 ust. 4 p.o.ś. Oceny stanu zanieczyszczenia powierzchni ziemi w raporcie początkowym dokonano na podstawie art. 101a p.o.ś., rozporządzenia Ministra Środowiska z 9.09.2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi oraz projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z 1.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi - dalej r.o.z.p.z. Czy w przypadku istotnej zmiany w instalacji (zmiana technologiczna w instalacji MBP, niewpływająca na rodzaj substancji znajdujących się na zakładzie) do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego (ewentualnie do wniosku o nowe pozwolenie) trzeba dołączyć nowy raport początkowy, opracowany zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami r.o.z.p.z.? Czy jest wymagane prawem przedkładanie "uaktualnianych" RP, jeśli przedłożony wcześniej do urzędu (na etapie uzyskiwania innego pozwolenia zintegrowanego dla zakładu) raport początkowy zawiera informacje niezbędne do ustalenia stanu zanieczyszczenia gleb i wód podziemnych na etapie "zerowym" inwestycji, umożliwiające dokonanie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami r.o.z.p.z.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?