Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Podmiot publiczny wyłonił w drodze postępowania o zamówienie publiczne firmę, która będzie realizowała kontrakt na roboty budowlane. Oba podmioty podpisując umowę przekazują dane swoich pracowników, zarówno tzw. dane pracownicze niezbędne do kontaktu (imię i nazwisko, funkcja/stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, służbowy e-mail, jak również inne dane np. weryfikujące posiadane uprawnienia budowlane, decyzje administracyjne (które mogą zawierać takie dane jak: adres do korespondencji/zamieszkania, seria i numer dowodu tożsamości). Wymóg podania dodatkowych danych przez np. kierownika budowy (np. uprawnienia budowlane) jest związany ze spełnieniem kryteriów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawcy muszą zostać zweryfikowani pod kątem posiadania odpowiednich kwalifikacji. Dane te są dołączane do dokumentacji związanej z realizacją projektu finansowanego ze środków publicznych. Może się również zdarzyć, że wykonawca zostanie skontrolowany przez zlecającego pod kątem liczby pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę (również wymóg z zakresu prawa zamówień publicznych dotyczący zatrudnienia przez wykonawcę określonej liczby pracowników w oparciu o umowę o pracę). W takiej sytuacji kopie umów zostaną załączone do dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Czy mamy w takiej sytuacji do czynienia z udostępnianiem danych osobowych pracownika/pracowników wykonawcy? Jaka będzie przesłanka legalizująca udostępnienie danych? Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie głównej? Jakie wymogi musi spełnić podmiot publiczny (zleceniodawca)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?