Czy w przypadku gdy orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności legitymuje się wyłącznie jeden z małżonków, bonifikaty należy udzielić od całej opłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Udzielanie bonifikaty przy opłacie jednorazowej zgodnie z art. 9a ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dalej u.p.p.u.w. [Ustawowa bonifikata od opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego w wysokości 99%] 1. Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%: 1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób, 2. W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w art. 9 i art. 9a, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.

Proszę o informacje: -właścicielami nieruchomości jest małżeństwo, wniosek został złożony przez jednego z współwłaścicieli, któremu przysługuje powyższa bonifikata z uwagi na orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, jak podejść do sprawy, czy mogę udzielić bonifikaty dla obydwu właścicieli w wysokości 99%?

Czy powinnam podzielić kwotę do opłaty proporcjonalnie do udziałów i dla osoby niepełnosprawnej udzielić 99%, a dla współmałżonka wg. obowiązującej w gminie obecnie bonifikaty 50%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX