Czy w przypadku, gdy jedyną stroną postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest wnioskodawca, a organ nie zbiera dodatkowych dowodów w sprawie, należy zawiadamiać wnioskodawcę pisemnie o wszczęciu postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy jedyną stroną postępowania o udzielenie pozolenia wodnoprawnego jest wnioskodawca (w tym przypadku sprawa dot. przebudowy rowu mieszczącego się w całości na działce wnioskodawcy), a organ nie zbiera dodatkowych dowodów w sprawie - całość rozstrzygnięcia opiera wyłącznie na materiałach dostarczonych przez wnioskodawcę (operat wraz z załącznikami), należy zawiadamiać wnioskodawcę pisemnie o wszczęciu postępowania, czy też można zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. informację o wszczęciu postępowania podać do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a następnie wydać decyzję, która jest w całości zgodna z żądaniem strony?

Informowanie zawiadomieniem o zapisach art. 10 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. wydaje się bezzasadne, gdyż wnioskodawca dokładnie zna całość zebranego materiału i nie ma z czym się zapoznać, o czym by nie wiedział, gdyż sam składał wniosek. Kompletny wniosek sam w sobie wszczyna postępowanie. Zawiadamianie jedynej strony postępowania o ww. dodatkowo przeciąga procedurę udzielenia pozwolenia, z uwagi na dostarczanie poczty.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX