Czy w pozycji 14.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ujmować kwoty rat kredytów już uruchomionych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w pozycji 14.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" należy ujmować kwoty rat kredytów już uruchomionych – wpływ środków na rachunek bankowy, czy kwoty z zawartych umów kredytowych?

Z umów kredytowych wynika, że Gmina może nie uruchomić w 100 % środków kredytu wynikających z umowy. Faktycznie taki stan wystąpił – umowa kredytowa opiewała na kwotę X, Gmina uruchomiła na koniec roku kredyt w wysokości znacząco niższej. Wykazała spłaty rat kredytu z kredytu faktycznie uruchomionego, a nie raty wynikające z umowy kredytowej. Aneks zmniejszający kwotę kredytu Gmina podpisała w roku następnym.

Czy w kolumnie 14.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wykazywać kwoty spłat rat kredytu zgodnie z faktycznie zaciągniętym kredytem – wpływem środków, czy też zgodnie z zawartą umową kredytową?

Nadmienia się, że w sytuacji ujmowania w kolumnie 14.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej spłat rat wynikających z zawartych umów kredytowych, stan długu na koniec roku będzie niższy niż raty do spłaty wynikające z zawartych umów kredytowych.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access