Czy w opisanym przypadku, kiedy organy inaczej zakwalifikowały dokument strategiczny, gmina ma obowiązek informowania o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina przygotowuje aktualizację "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Podczas procedury opracowywania dokumentu zwrócono się, na podstawie art. 48 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. do RDOŚ i PWIS z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnił odstąpienie od strategicznej oceny dla ww. dokumentu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, działając na podstawie art. 47 u.o.o.ś., że nie ma potrzeby przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (uznając, że nie może wydać uzgodnienia odstąpienia od oceny strategicznej w trybie art. 48 u.o.o.ś.).

Czy w opisanym przypadku, kiedy organy inaczej zakwalifikowały dokument strategiczny (jeden z nich do dokumentów wymienionych w art. 46 u.o.o.ś., a drugi do dokumentów, o których mowa w art. 47 u.o.o.ś.), gmina ma obowiązek informowania (podania do publicznej wiadomości informacji wraz z uzasadnieniem) o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX