Czy w opisanej sytuacji są przesłanki, aby wystąpić o stwierdzenie nieważności planu ochrony obszaru Natura 2000?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2012 r. zarządzeniem RDOŚ został przyjęty plan ochrony obszaru Natura 2000. Na etapie tworzenia dokumentu, tj. przed przystąpieniem do prac, w trakcie i po przyjęciu dokumentu, rolnicy, którzy mają pola w obszarze, nie byli informowani o takich pracach. O tym, że na ich polu jest chronione siedlisko, dowiedzieli się w 2014 r., kiedy wystąpili o decyzję o warunkach zabudowy, a RDOŚ - jako organ uzgadniający - wszczął postępowanie o wydanie decyzji o przywrócenie itd. Pismo informujące o obowiązkach wynikających z planu ochrony obszaru Natura 2000 rolnicy otrzymali w 2015 r., kiedy RDOŚ zorientował się, że o czymś zapomniał. Ponadto postępowanie, które prowadzi RDOŚ, dotyczy gruntu ornego (wg ewidencji i sposobu użytkowania) zaliczonego przez RDOŚ do trwałych użytków zielonych.

Czy są przesłanki, aby wystąpić o stwierdzenie nieważności planu ochrony obszaru Natura 2000? Jeżeli tak, to do jakiego organu należy wystąpić?

Jeżeli nie, to jak można pomóc rolnikowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX