Czy w opisanej sytuacji rozbudowa zakładu wymaga zwolnienia z zakazu lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2015 r.

PYTANIE

Istniejący zakład o powierzchni zabudowy przemysłowej 2700 m2 położony jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenie parku krajobrazowego. Właściciel tego zakładu planuje jego rozbudowę, zwiększając zabudowę o 3000 m2. Po rozbudowie powstanie zabudowa przemysłowa o powierzchni 5700 m2.

Czy dla ww. przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

Czy inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, o której mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., zwalniającej od zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3?

Wątpliwości może budzić zawarte w art. 40 ust. 1 pkt 3 pr. wod. sformułowanie "nowych przedsięwzięć". Gdyby jednak przyjąć, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z nowym przedsięwzięciem, to na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią można byłoby realizować praktycznie każdą zabudowę przez jej etapowanie, bez konieczności uzyskania zwolnienia wynikającego z art. 40 ust. 3 pr. wod.

Czy decyzja zwalniająca z zakazu powinna zostać wydana przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 2 pr. wod.?

Decyzję wydaną na podstawie art. 88l ust. 2 pr. wod. inwestor już uzyskał.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX