Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 130 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, iż oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje na posiedzeniu z udziałem m. in. psychologa. W tym przypadku jest to powiatowe centrum pomocy rodzinie, zwane dalej PCPR (art. 76 ust. 2 ww. ustawy). PCPR nie zatrudnia psychologa na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie.

Czy PCPR, jako administrator danych powinno zawrzeć z publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną (PPP) umowę (porozumienie) o współpracy oraz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych przy jednoczesnym spełnieniu obowiązków wynikających z art. 7 ust. 4 ww ustawy?

Czy PCPR, jako administrator danych może zaprosić na posiedzenie psychologa publicznej poradni, jako przedstawiciela odrębnego administratora danych i spełnić tylko obowiązki wynikające z art. 7 ust. 4 ustawy bez powierzenia danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?